Promocja!

Wejściówka dla pary / Couple pass

347,00  297,00 

W uwagach do zamówienia wpisz imię i nazwisko partnera/partnerki.

Na stanie

Kategoria:

Opis

Warsztaty odbędą się w sobotę 29 lutego 2020 roku. Warsztaty będą prowadzone po angielsku z tłumaczeniem na język polski.

Wejściówka obejmuje wstęp dla 1 pary na:

 1. Zajęcia:
  • Kizomba i jej ewolucja (1 godzina).
  • Kizomba – kombinacje, prowadzenie i podążanie (1 godzina).
  • Kizomba – kombinacje, muzykalność i tarraxinha (1 godzina 30 minut)
  • Koneksja (connection) (2 godziny)
 2. Wieczorną imprezę.

Koneksja (connection)

Koneksja jest i zawsze była ważnym aspektem każdego tańca, czy to kizomba (gdzie stanowi większą część tańca), salsa, bachata czy tango. Dzięki lekcji „Connection” stworzonej przez Hélio, opartej na koncepcji „Sibitchi Dance”, koncepcji, którą opracował kilka lat temu, Hélio zabiera tancerza w podróż przez samoświadomość, uświadomienie sobie obecności innych.

„Sibitchi”, które w Republice Zielonego Przylądka (ojczyzna Hélio) oznacza zestaw kamyków, które reprezentują symbol przemiany ludzkiego cierpienia w twórczą energię. Wywodzi się z rytuałów i tańców niewolników na Wyspach Zielonego Przylądka podczas kolonizacji. Tańce, które później stanowiły znaczną część kultury Wysp Zielonego Przylądka.

Tancerze, którzy uczestniczyli w lekcji „Connection” prowadzonej przez Hélio, opisali ją jako emocjonalne, intensywne i głęboko osobiste doświadczenie, które ma na celu skłonić uczestników do wyrażania osobistych lęków poprzez taniec i śpiew.

Doświadczenie, które prowadzi Cię do lepszego życia i tańca.

Hélio Santos

Hélio Santos jest tancerzem, nauczycielem i choreografem. Urodził się na Wyspach Zielonego Przylądka, a obecnie mieszka w Lizbonie.

Jest jednym z pionierów kizomby i był częścią pierwszego pokolenia nauczycieli kizomby, którzy byli odpowiedzialni za wyprowadzenie Kizomby z Afryki i przedstawienie jej światu.

We wczesnym dzieciństwie Hélio tańczył tradycyjne tańce z Cabo Verde, a mianowicie coladeira, morna, mazurek, batuque, funana i kola San Jon. Kizombę, czyli „passadę” w Cabo Verde, zawsze miał przy sobie. W Cabo Verde nie uczy się kizomby, ponieważ jest ona częścią kultury kraju. W związku z tym Hélio rozwinął swój własny styl w kizombie, a jego metodologia nauczania została osobiście opracowana w wyniku jego ścieżki życiowej, doświadczeń i podróży po świecie ucząc kizomby.

Hélio zakończył studia w P.A.R.T.S. (The Performing Arts Research and Training Studios) i otrzymał stypendium od Calouste Gulbenkian.

Jest założycielem projektu KizombaXtreme, a w 2015 r. Stworzył DVD Kizomba pod nazwą „7 filarów Kizomba Xtreme”.

Następnie opublikował jeden z pierwszych artykułów o kizombie we współpracy z Guilherme, zatytułowany „Elementy tańców kabowerdeńskich w kizombie”, który można znaleźć na jego stronie internetowej www.helio-santos.com. (tłumaczenie na język polski tego artykułu znajdziesz tutaj)

The workshop will take place on Saturday, February 29, 2020. Workshops will be conducted in English with translation to Polish.

This pass is for a couple and includes:

 1. Classes:
  • Kizomba and its evolution (1 hour).
  • Kizomba — combinations, leading & following (1 hour).
  • Kizomba — combinations, musicality & tarraxinha (1 hour 30 minutes)
  • Connection (2 hours)
 2. Evening party pass.

Connection

The connection is and has always been an important aspect of any dance, be it Kizomba (where it forms a major part of the dance), Salsa, Bachata or Tango. Through Helio’s ‚Connection’ session which is based on the concept of ‚Sibitchi Dance’, a concept he developed a few years ago, Helio takes the dancer through a journey of self-awareness, a realisation, and an acknowledgement of the presence of the other.

‚Sibitchi’ which in Cape Verde (Helio’s home country) stands for a set of pebbles which represent a symbol of the transformation of human suffering into creative energy. It finds its origins in the rituals and dances of the slaves in Cape Verde during Colonisation. Dances that later formed a major part of Cape Verde’s culture.

Dancers that have experienced Helio’s connection session, have described it as an emotional, intense and deeply personal experience which seeks to lead the participants to express personal anxieties through dancing and singing.

An experience which leads you to be better, in life and in Dance.

Hélio Santos

Hélio Santos is a Dancer, Teacher and Choreographer. He was born in Cabo Verde and currently lives in Lisbon.

He is one of the pioneers of Kizomba dance and was a part of the first generation of Kizomba teachers, who were responsible for bringing Kizomba out of Africa and introducing it to the world.

In his early childhood, Hélio danced the traditional dances from Cabo Verde, namely Coladeira, Morna, Mazurka, Batuque, Funana and Kola San Jon. Kizomba, or „Passada” in Cabo Verde, was something he always had by his side. In Cabo Verde, it is not taught, because it is a part of the culture of the country. Consequently, Hélio developed his own personal style in Kizomba, and his teaching methodology was personally developed as a result of his life path, and his experiences travelling around the world teaching Kizomba.

Hélio concluded his studies at P.A.R.T.S. (The Performing Arts Research and Training Studios) and got a scholarship from the Calouste Gulbenkian.

He is the founder of the project KizombaXtreme and also created a Kizomba DVD in 2015 known as „The 7 Pillars of Kizomba Xtreme”.

He went on to publish one of the first articles about Kizomba dance in collaboration with Guilherme, entitled „Elements Of Cabo Verdean Dances In Kizomba”, which can be found on his website www.helio-santos.com.

Dodatkowe informacje

Rodzaj wejściówki

Dla pary